SÄÄNNÖT

 

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI,
 JÄSENLIITTO JA PIIRI

 

Yhdistyksen nimi: Ronkelin Erä ry

 

Kotipaikka: Nurmes

Kunta: Nurmes

Yhdistys on perustettu 6.3.1994siitä käytetään

näissä säännöissä nimitystä seura.

 

Seuran kieli on Suomi.

 

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri ry: n sekä Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n jäsen. Piirin/piirien jäsenenä seura noudattaa piirin/piirien sääntöjä ja määräyksiä.

 

 

SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3) metsästysampumaurheilua ja

4) kenneltoimintaa.

 

 

3 §

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi;

1) hankkia käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittaa riistanhoitotyötä;

3) valvoa metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seurata toimialueensa riistatilannetta;

5) huolehtia luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6) kouluttaa jäseniään;

7) edistää metsästyskoiratoimintaa;

8) hankkia  omistukseensa tai hallintaansa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia;

9) järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia,mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

 

 

 

4 §

 

SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja seuran kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niiden sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa johtokunnan on

päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai

hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

 

5 §

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja huhtikuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Seuran varsinaiseksi jäseneksi valittu henkilö, joka vuokraa seuran toimialueella sijaitsevan, omistamansa tai hallitsemansa vähintään 5 ha:n tilan kaiken metsästysoikeuden seuralle vastikkeetta on oikeutettu 50% alennukseen liittymismaksusta,  jos em. Vuokrasopimus koskee vähintään 50 ha:n tilaa vapautetaan henkilö kokonaan liittymismaksusta. Jos seuran varsinaiseksi jäseneksi valittu henkilö irtisanoo seuralta omistamansa tilan vuokrasopimuksen, erottaa seuran johtokunta hänet seurasta. Koejäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

 

Seura voi periä jäsenvelvoitteensa laiminlyönneiltä jäseniltä velvoitemaksua. jäsenvelvoite ja velvoitemaksu päätetään seuran talvikokouksessa.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoito- ja muista vastaavista velvoitteista ja velvoitemaksuista joko osittain tai kokonaan.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksuista ja riistanhoito- ja muista vastaavista velvoitteista tai velvoitemaksuista.

 

Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

 

6 §

 

SEURASTA EROAMINEN

 

Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitäseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7 §

 

SEURASTA EROTTAMINEN

 

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seurantarkoitusperien vastaisesti

 

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

 

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä Muusa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

 

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8 §

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammikuussa ja kesäkokous elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran kotipaikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä; tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille, kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

 

TALVIKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) Vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutetut jäsenten lukumäärä, vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys;

4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) Esitellään ja käsitellään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta

6) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

8) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajavaalit;

9)Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;

10) Toimitetaan kahden varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilitarkastajan vaali;

11) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintakautta varten;

12) Käsitellään toimintavuoden talousarvio, määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus, sekä päätetään seuran toimi- ja luottamushenkilöiden palkkioiden määrästä;

13) Päätetään jäsenvelvoitteista ja mahdollisesta velvoitemaksusta, kuten riistanhoito- ja muista vastaavista velvoitteista;

14) Todetaan jäsenyydestä eronneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet ja käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on seuran sääntöjen 7 §: mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

15) Käsitellään mahdolliset metsästyssääntöasiat;

16) Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunta;

17) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin edustustehtäviin;

18) Valitaan henkilöt edustamaan riistanhoitoyhdistyksen kokouksissa estyneitä jäseniä;

19) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen talvikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

20) Seuran kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, valitaan seuran edustajat niiden kokouksiin ja päätetään niille esitettävistä asioista;

21) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

10 §

 

KESÄKOKOUSASIAT

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;

2)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3) Vahvistetaan osanottajaluettelo, jossa merkitään erikseen ääni- ja puheoikeutetut jäsenten lukumäärä, vahvistetaan mahdollisesti muiden kuin jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys;

4) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

5) Todetaan jäsenyydestä luopuneet, ja mahdollisesti erotetut jäsenet ja käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on säätöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi;

6) Todetaan maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet jäsenet;

7) Päätetään seuran jäsenten vieraiden oikeudesta metsästää seuran metsästysalueella;

8) Päätetään seuran jäsenten ja heidän vieraidensa saaliskiintiöistä;

9) Päätetään metsästyskauden metsästyssäännöistä;

10) Päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista;

11) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen talvikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

12) Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.

 

 

11§

 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 

 

12 §

 

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on

pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

 

13 §

 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

 

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

14§

 

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

15 §

 

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

16§

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

17 §

 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

 

 

18 §

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti;

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat,

jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista;

7) seuran kuuluessa 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin nimetä edustajat niiden kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) hyväksyä varsinaiset-  ja koejäsenet, sekä kannattavat henkilö- ja yhteisöjäsenet, sekä tarvittaessa erottaa seuran jäsenet ;

13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15) päättää erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus, tms.)jäsenvelvoitteesta ja velvoitemaksusta vapautettavista jäsenistä;

16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset, sekä;

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

19 §

 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihintehtävätmuutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

20 §

 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

 

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Finlands Jaktmuseum ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

 

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi seuran kuuluessa sääntöjen 1 §:ssä mainittuihin yhdistyksiin, myös niille.

 

 

21 §

 

MUUTA

 

 

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

kesäkuu 2018
S M T K T P L
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30